Santa Cruz Shredder 2 Piece Large

  • Made by Santa Cruz Shredder
  • Made in the USA
  • Made from Aluminum
  • 2 3/4" Diameter